شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در ۴ ماهه منتهی به فروردین حدود ١٧۴٢ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود. میانگین نرخ فروش محصولات در فروردین نسبت به ۴ ماهه با رشد همراه بود. گفتنی است فروش ۴ ماهه شرکت در سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل با ١۵۶ درصد رشد […]

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در ۴ ماهه منتهی به فروردین حدود ١٧۴٢ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود. میانگین نرخ فروش محصولات در فروردین نسبت به ۴ ماهه با رشد همراه بود. گفتنی است فروش ۴ ماهه شرکت در سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل با ١۵۶ درصد رشد روبرو بود.