جمع بزرگان بیمه کشور
جمع بزرگان بیمه کشور

تصاویری از ضیافت افطاری اعضای هیات مدیره ادوار بیمه ایران در دو دهه اخیر

تصاویری از ضیافت افطاری اعضای هیات مدیره ادوار بیمه ایران در دو دهه اخیر