جابجایی رکورد‌های تاریخ فعالیت “بوعلی” در ۱۰ماه
جابجایی رکورد‌های تاریخ فعالیت “بوعلی” در ۱۰ماه

میزان تولید محصولات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با عبور از ۱.۷ میلیون تن، به ۱۱۸ درصد ظرفیت اسمی و ۱۲۹ درصد تولید به برنامه رسید

اقتصاد و بیمه – میزان تولید محصولات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با عبور از ۱.۷ میلیون تن، به ۱۱۸ درصد ظرفیت اسمی و ۱۲۹ درصد تولید به برنامه رسید.