(( تیپیکو )) رهبر صنعت دارویی کشور
(( تیپیکو )) رهبر صنعت دارویی کشور
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ( تیپیکو ) در حال برگزاری است. گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه.