توییت مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره هفت برابر شدن وصول مطالبات در سال گذشته
توییت مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره هفت برابر شدن وصول مطالبات در سال گذشته

توییت مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره هفت برابر شدن وصول مطالبات در سال گذشته

اقتصاد و بیمه – توییت مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره هفت برابر شدن وصول مطالبات در سال گذشته