تولید غول آروماتیک ماهشهر به ۱۱۸ درصد ظرفیت اسمی رسید/ تولید از مرز ۱.۷ میلیون تن گذشت/ رکورد تولید خوراک بنزین‌سازی‌ها شکست
تولید غول آروماتیک ماهشهر به ۱۱۸ درصد ظرفیت اسمی رسید/ تولید از مرز ۱.۷ میلیون تن گذشت/ رکورد تولید خوراک بنزین‌سازی‌ها شکست

تولید بوعلی‌سینا با عبور از ۱.۷ میلیون تن، به ۱۱۸ درصد ظرفیت اسمی و ۱۲۹ درصد تولید به برنامه رسید که تولید «ریفورمیت» به‌عنوان خوراک اولیه تولید بنزین به ۷۲۷ هزار تن و معادل ۱۴۶ درصد ظرفیت اسمی رسید

تولید بوعلی‌سینا با عبور از ۱.۷ میلیون تن، به ۱۱۸ درصد ظرفیت اسمی و ۱۲۹ درصد تولید به برنامه رسید که تولید «ریفورمیت» به‌عنوان خوراک اولیه تولید بنزین به ۷۲۷ هزار تن و معادل ۱۴۶ درصد ظرفیت اسمی رسید.