تهیه دارو های کرونا توسط شورای راهبردی
تهیه دارو های کرونا توسط شورای راهبردی
داروهای کرونا به مبلغ یک میلیارد تومان توسط شورای راهبردی تهیه و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار داده شد.

داروهای کرونا به مبلغ یک میلیارد تومان توسط شورای راهبردی تهیه و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار داده شد.