مدیر بیمه های اتومبیل بیمه میهن فرایند اجرای صحیح نحوه انتقال تخفیفات سنوات عدم خسارت بیمه شخص ثالث را برای کارکنان شعب و شبکه فروش تشریح کرد.

در راستای اجرای صحیح نحوه انتقال تخفیفات سنوات عدم خسارت و پیرو دستوالعمل ابلاغی در ابتدای سال ۱۳۹۸؛ اسماعیل فلاحی مدیر بیمه های اتومبیل بیمه میهن در جلسه ای به صورت ویدئو کنفرانس با حضور تمامی همکاران شعب و شبکه فروش، سنوات بیمه نامه و نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت و فرایند اجرای مطلوب آئین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) این قانون را برای ایشان تشریح کرد. فلاحی انتقال تخفیف های درنظر گرفته شده در بیمه نامه شخص ثالث را یکی از جلوه های صیانت از حقوق بیمه گذاران دانست و بر رعایت الزامات مقرر در آئین نامه اجرایی در خصوص انتقال تخفیفات عدم خسارت، تأکید کرد. وی گفت تخفیف های درنظر گرفته شده برای تهیه بیمه نامه شخص ثالث، حق مسلم کسانی است که با رعایت مقررات، قانونمداری، احتیاط و مسئولیت اجتماعی از مزایای قانونی بهره مند شده اند و طبیعتا حق تقدم آنان برای استفاده از این مزیت خاص، محفوظ است.