تشريح اهميت و برنامه های نمايشگاه چهارم، در ارتباط زنده با شبكه بين المللی خبر
تشريح اهميت و برنامه های نمايشگاه چهارم، در ارتباط زنده با شبكه بين المللی خبر

مهرداد عظيــمی دبير اجرايی “چهارمين نمايشگاه و همايش تخصصی حمايت از ساخت داخل و دانش بنيـان در صنعت پتروشيمی، پالايش و پتروپالايشی”، دقايقی پيش در ارتباط زنده با شبكه بين المللی خبر، به تشريح مهمترين برنامه های اين رويداد مهم پرداخت

اقتصاد و بیمه – مهرداد عظيــمی دبير اجرايی “چهارمين نمايشگاه و همايش تخصصی حمايت از ساخت داخل و دانش بنيـان در صنعت پتروشيمی، پالايش و پتروپالايشی”، دقايقی پيش در ارتباط زنده با شبكه بين المللی خبر، به تشريح مهمترين برنامه های اين رويداد مهم پرداخت.
روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس