تحقق سود ٨٢٨ ریالی در مارگارین
تحقق سود ٨٢٨ ریالی در مارگارین

شرکت مارگارین در ۶ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٨٢٨ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ١١١٧ درصدی داشته است.

شرکت مارگارین در ۶ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٨٢٨ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ١١١٧ درصدی داشته است.