تجلی در مدار آموزش محوری
تجلی در مدار آموزش محوری
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در جهت شناسایی نقاط ضعف و قدرت و هنچنین ارتقا و هم افزائی پرسنل خود اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی نموده است.

به گزارش اقتصادوبیمه،

چهارمین همایش آموزشی کارکنان و مدیران شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات و شرکتهای تابعه با موضوع مشتری مداری پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط دکتر بلوریان تهرانی برگزارشد.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در جهت شناسایی نقاط ضعف و قدرت و هنچنین ارتقا و هم افزائی پرسنل خود اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی نموده است.

این همایش با توجه به حضور اساتید تراز اول کشور در دوره های مذکور بمنظور آشنایی پرسنل با روشهای نوین در علوم مدیریتی و اجتماعی بیانگر اهمیت دادن شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به امور اموزش در حین خدمت میباشد.