در سالهای اخیر از دیدگاه اقتصاد جهانی،نقش سنتی دانش در پژوهشگاه‌ها به عنوان تولیدکننده و نشردهندۀ علم، دانش و ایده‌های نو مورد تجدید نظر قرار گرفته است.همچنین دیدگاه موسسه‌های پژوهشی برای تبدیل دانش خود به عوامل بهبود دهندۀ رشد اقتصادی نیز تقویت شده است. از طرف دیگر با کاهش حمایت مالی دولت‌ها از پژوهش، به […]

در سالهای اخیر از دیدگاه اقتصاد جهانی،نقش سنتی دانش در پژوهشگاه‌ها به عنوان تولیدکننده و نشردهندۀ علم، دانش و ایده‌های نو مورد تجدید نظر قرار گرفته است.همچنین دیدگاه موسسه‌های پژوهشی برای تبدیل دانش خود به عوامل بهبود دهندۀ رشد اقتصادی نیز تقویت شده است. از طرف دیگر با کاهش حمایت مالی دولت‌ها از پژوهش، به تدریج پژوهشگران به سوی پشتیبانی بخش صنعت و تجاری‌سازی ایده‌های خودگرایش پیدا کرده‌اند.این کار به شیوه‌های گوناگونی نظیر پژوهش قراردادی، فروش دارایی‌های فکری و ایجاد سازمان‌های زایشی انجام شده است.فرآیند و موضوع تجاری‌سازی از عوامل زیادی مانند عوامل محیطی، فناوری، انسانی، سازمانی و بسیاری از مولفه‌های ریز و درشت تأثیر پذیرفته است.

رویکرد عصرحاضر برخارج شدن ازاقتصاد تک محصولی و توسعه ابعاداقتصادی تاکید دارد گسترش توجه به اقتصادفرهنگی و تجربی همچنین حمایت ازفعالیت های کارافرینی ازیک طرف و توسعه صنعت گردشگری درسطح ملی و بین المللی ازطرف دیگر زمینه ی فعالیت های کارآفرینی گردشگری را فراهم نموده است کشور ایران به عنوان یک کشور کهن باسابقه فرهنگی تاریخی فرصتهای بیشماری را برای کارآفرینی درصنعت گردشگری داراست و تجاری سازی رویدادهای فرهنگی گردشگری یکی ازروشهای بهره برداری ازفرصتهای موجود گردشگری و ایجادکسب و کارهای جدید دراین صنعت است .

توسعه صنعت گردشگری، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخودار است. اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد و متغیرهای کلان اقتصادی آن با پیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می شود. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص، درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیر ایران،به روشنی نشان دهنده این موضوع است. از این رو به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ابعاد فرصتهای جدید شغلی در کشور، اهیمت مفهوم تجاری سازی و نتایج مطلوب حاصله از آن که توسعه صنعت گردشگری است نمایان می گردد.

تجاری‌سازی یکی از روش‌هایی است که می‌توان به وسیلۀ آن علم را به اقتصاد گره زد.تعریف مختلفی برای تجاری‌سازی ارائه شده است .برخی آن را تنها استاندارد سازی عملیات تولید برای ارائه و انتقال دانش فنی به دیگران دانسته‌اند.برخی تجاری‌سازی را، از یک شخص یا گروه به شخص یا گروه دیگر به منظور به کارگیری آن دانش جدید در یک نظام، فرآیند، محصول و یا یک شیوۀ انجام کار تعریف کرده‌اند .در ساده‌ترین تعریف، تجاری‌سازی به انتقال فناوری بسیار نزدیک است.به عبارت دیگر، تجاری‌سازی گردشگری شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که قادر به کسب ایده‌های تجاری‌سازی فناوری، به مرحلۀ رشد رساندن آن‌ها ، توسعۀ فناوری تحقق یافته پژوهشی، ، توسعۀ فرآیند جدید یا بهینه سازی فرآیندهای موجود در عرصۀ محصول به بازار، ایجاد موقعیت فروش و زیر ساخت‌های جدید است.

 

  • نویسنده : کارشناس ارشد گردشگری : شهرام علی محمدی