تبریک توییتری “حسن محمدی” مدیر روابط عمومی شستا به مناسبت روز کارگر
تبریک توییتری “حسن محمدی” مدیر روابط عمومی شستا به مناسبت روز کارگر

برای دست‌هایی که آرام ندارند تا آرامش و پویایی اقتصادی بیافرینند احترام قائلم. ‏ تبریک توییتری “حسن محمدی” مدیر روابط عمومی شستا به مناسبت روز کارگر ‏ روز کارگر بر کارگران کشورم مبارک.

برای دست‌هایی که آرام ندارند تا آرامش و پویایی اقتصادی بیافرینند احترام قائلم.

تبریک توییتری “حسن محمدی” مدیر روابط عمومی شستا به مناسبت روز کارگر

روز کارگر بر کارگران کشورم مبارک.