” تاصیکو ” رکورد زد
” تاصیکو ” رکورد زد

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین در دی‌ماه، به بالاترین سطح، از آغاز سال مالی خود رسیده است

اقتصاد و بیمه – ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین در دی‌ماه، به بالاترین سطح، از آغاز سال مالی خود رسیده است.