تأكيد مديرعامل هلدينگ خليج فارس بر اهتمام جدی براي هوشمندسازی صنعت پتروشیمی و تحقق شعار PGPIC 4.0
تأكيد مديرعامل هلدينگ خليج فارس بر اهتمام جدی براي هوشمندسازی صنعت پتروشیمی و تحقق شعار PGPIC 4.0

دکتر عـلی‌عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس، ديروز در بازدید از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات بر “اهميت بکارگیری تکنولوژی‌های نوین و فناوری‌های اطلاعات در صنعت پتروشیمی” تأكيد كرد

اقتصاد و بیمه – دکتر عـلی‌عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس، ديروز در بازدید از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات بر “اهميت بکارگیری تکنولوژی‌های نوین و فناوری‌های اطلاعات در صنعت پتروشیمی” تأكيد كرد.

 

وي تصريح كرد: عزم ما براي تحقق شعار PGPIC 4.0 جزم شده است.

روابط عمـومي شركت صنايع پتروشيمي خليـج فـارس