بیمه همچنان از تصادفات حمایت می‌کند
بیمه همچنان از تصادفات حمایت می‌کند

انتقاد مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی از تیتر خلاف واقع یک رسانه درمورد پرداخت خسارت بیمه به رانندگان حادثه‌ساز

اقتصاد و بیمه – انتقاد مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی از تیتر خلاف واقع یک رسانه درمورد پرداخت خسارت بیمه به رانندگان حادثه‌ساز

 

شرکت‌های بیمه ۲.۵ تا ده درصد از خسارت جانی پرداختی این دسته از حوادث را از مقصر حادثه ساز بازیافت می‌کنند

القای ادعای عدم حمایت بیمه از تصادفاتی که بر اثر تخلفات حادثه ساز اتفاق افتاده است، نادرست است و مبنای قانونی ندارد