بیمه تعاون خوش درخشید
بیمه تعاون خوش درخشید

بیمه تعاون در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ماه ٩٩ برای هر سهم خود ۴٠۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵١ درصد رشد داشت.

بیمه تعاون در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ماه ٩٩ برای هر سهم خود ۴٠۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵١ درصد رشد داشت.