لینک حضور در همایش به صورت مجازی

لینک حضور در همایش به صورت مجازی

http://seminar.irc.ac.ir

 

*ارائه گواهینامه شرکت در همایش طبق روال سابق برای مشارکت کنندگان در پنل ها براساس ساعت حضور*