«بهپاک» در ۹ ماهه چقدر سود ساخت؟
«بهپاک» در ۹ ماهه چقدر سود ساخت؟

شرکت صنعتی بهپاک در ۶ ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم ۴۶۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۲۸ درصدی داشته است. شرکت صنعتی بهپاک در ۶ ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم ۴۶۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۲۸ درصدی داشته است.

شرکت صنعتی بهپاک در ۶ ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم ۴۶۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۲۸ درصدی داشته است.

شرکت صنعتی بهپاک در ۶ ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم ۴۶۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۲۸ درصدی داشته است.