برگزاری نهمین جلسه شورای توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گروه سرمایه گذاری توسعه ملی به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی
برگزاری نهمین جلسه شورای توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گروه سرمایه گذاری توسعه ملی به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی

  اقتصاد و بیمه- نهمین جلسه شورای توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گروه سرمایه گذاری توسعه ملی به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی با هدف امکان سنجی زمینه های سرمایه گذاری در صنعت دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان به ریاست دکتر مدرس خیابانی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، و حضور اعضای شورای توسعه نوآوری […]

 

اقتصاد و بیمه- نهمین جلسه شورای توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گروه سرمایه گذاری توسعه ملی به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی با هدف امکان سنجی زمینه های سرمایه گذاری در صنعت دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان به ریاست دکتر مدرس خیابانی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، و حضور اعضای شورای توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان و صاحب نظران این حوزه برگزار شد.

در این جلسه دکتر مدرس خیابانی بر تسهیم تجارب و تعمیم الگوهای موفق، کاربردی در زمینه صنعت دیجیتال با هدف به روزآوری فناوری و ترغیب فرهنگ نوآوری در گروه تاکید نمود.

در ادامه سازمان مدیریت صنعتی و مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) و سایر اعضای شورا در خصوص زمینه ها و اولویت های سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، کمک به دانش بنیان کردن شرکت های گروه، بهم رسانی شرکت های دانش بنیان به شرکت های زیر مجموعه هولدینگ به تبادل نظر پرداختند و مدیر عامل سرمایه گذاری توسعه ملی ضمن ارائه جمعبندی بر پیاده سازی پروژه های قابل اجرا بویژه هوشمند سازی و استقرار سامانه های هوش تجاری در ستاد گروه با هدف تعمیم به شرکت های تابعه و وابسته و تجزیه و تحلیل کارشناسی برای استقرار الگوی سازمان های پلتفرمی در شرکت های بزرگ گروه پس از بررسی های علمی، فنی و اقتصادی تاکید نمود و مقرر شد کمیته تخصصی در این زمینه تشکیل شود.

در این جلسه همچنین گزارش نوآوری های شرکت های گروه ارائه و از مدیران عامل و همکاران شرکت پتروشیمی شازند و گلتاش تقدیر بعمل آمد