برنامه های مدون مدیریت برای ورود به بازارهای جدید کسب و کار
برنامه های مدون مدیریت برای ورود به بازارهای جدید کسب و کار
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ارقام(سهامی‌عام) مورخ 30/10/1400 در محل خيابان شيخ بهايي جنوبي شهرک والفجر انتهاي خيابان ايران شناسي ميدان شهداي دانشجو خيابان نهم پلاک 6 تشکیل گردید

در این مجمع که با حضور 98/35 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سعيد باقريان بود، که جنابان  فرهاد جديدي و مجتبي عراقي در مقام نظار اول و دوم و آقای کورش منتظري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 31/06/1400 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 به کارخود پایان دادند.

پیام هیات مدیره

خداوند منان را سپاسگذاریم که پس از یکسال تلاش همه جانبه در جهت تحقق اهداف راهبردی شرکت مجالی مجدد یافتیم تا خلاصه ای از کارنامه عملکرد شرکت در سال پیشین و برنامه های آتی در سال پیش رو را تقدیم حضورتان کنیم. با توجه به اطلاعاتی که در اختیار می باشد تصمیم گیری نسبت به عملیات و برنامه ها،به طور کامل در جهت حفظ منافع شرکت و اثرات آتی آن تا حدی که در موقعیت فعلی قابل پیش بینی می باشد براساس رویدادهای به وقوع پیوسته و نیز مقررات مذبور بطور کافی و به نحو درست در این گزارش نشان داده شده است.

ایران ارقام با تجربه 60 سال خدمت رسانی و فعالیت اقتصادی ، همواره به دنبال توسعه فعالیت های خود و خدمت رسانی هرچه بهتر به مشتریان و سهامداران بوده است. شبکه پشتیبانی گسترده در سراسر کشور، قدرت نام تجاری ایران ارقام و دامنه ای از ارتباطات وسیع و قدرتمند با مشتریان در شبکه بانکی کشور، جزء با ارزش‌ترین سرمایه های شرکت هستند که باعث شده است در شرایط بدون ثبات اقتصادی، شرکت نه تنها جایگاه خود را حفظ نموده بلکه به دنبال ارتقاء جایگاه خود و توسعه بازار شد.

در سال مالی منتهی به 31/06/1400 شرکت با دو چالش عمده «پایین بودن جریان نقدی» و «محدودیت های ناشی از بیماری کرونا» مواجه بوده است. در راستای فائق آمدن بر چالش های مزبور، شرکت راهبردهای مناسبی را با تمرکز بر افزایش بهره وری و کارآیی واحدهای ستادی و کاهش هزینه های غیرضروری و همچنین رو آوردن به توان داخلی به منظور تولید سخت افزارها اتخاذ نموده است.

تیـم مدیریتـی مـا بـه پشـتوانه ی دسـتاوردهای شـصت سـاله و حمایـت و اعتمـاد مشـتریان، برنـد ایـران ارقـام را برنـدی متعلـق بـه جامعـه ی ایـران و صنعـت IT می دانـد و امیـدوار اسـت درآینـده ی نزدیـک و در معـادلات منطقـه ای و جهانـی بتوانـد بـه عنـوان یـک شـرکت پیشـرفته بـرای کشور افتخارآفریـن باشـد. آرزوی امـروز مـا ایـن اسـت کـه شرکت ایـران ارقـام بتوانـد بـا بـالا بـردن سـطح تکنولـوژی و کیفیـت فعالیت هـای خـود، در جایـگاه شـرکتی موفـق در بـازار بیـن المللـی و در سـطح منطقـه قـرار گیـرد.

در سـال مالـي پيـش رو شـركت بـرآن اسـت تـا بـا تـوکل بـر خداونـد متعـال، تـلاش بیـش از پیـش همـکاران، همدلـی و همـکاری و بـه پشـتوانه حمایـت سـهامداران ارجمنـد خـود، برنامـه هـای توسـعه ای شـرکت و افـق تدویـن شـده آن را تحقـق بخشـد تـا در دوره آتـی شـاهد عملکـردی بهتـر از ایـن باشـیم. امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خدوانـد و بـا تـلاش بیشـتر، همدلـی و همـکاری مجدانـه، زمینـه توفیـق و اعتـلای بیـش از پیـش شـرکت حاصـل گـردد. عظمت و سرافرازی ایران اسلامي و عزت و رفاه ملت ایران را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

برنامه های آتی

شرکت ایران ارقام به واسطه تجربه بالای خدمت رسانی و کسب رضایت مشتریان خود، با توجه به نیازهای متغیر مشتریان و با در نظر داشتن اهداف استراتژیک خود، اقداماتی راهبردی تدوین نموده است. این اقدامات که اهم آن ها ذیلا مشاهده می شود در دو حوزه توسعه محصولات و خدمات و پشتیبان مدیریت تعریف شده است.

توسعه فعالیت شرکت در زمینه محصولات و خدمات موجود

 • عرضه انبوه صندوق فروشگاهی
 • توسعه حوزه بازرگانی تجهیزات مخابراتی و BTS
 • عرضه و فروش کیوسک های SOK
 • توسعه بازار محصولات STM و CRS و ارتباط با سایر تامین کنندگان معتبر
 • عقد قرارداد انحصاری با شرکت های تامین کننده خارجی معتبر در حوزه بانکی
 • توسعه استارت آپ استودیو
 • عقد تفاهم نامه با استارت آپ ها و فین تک های معتبر
 • بازاریابی، فروش و خدمات پشتیبانی پایانه های فروش (دستگاه های کارتخوان)
 • عرضه و مونتاژ دستگاه های All in on
 • ورود به حوزه پرداخت یاری و گسترش حوزه پرداخت
 • تولید و عرضه مودم های 4G
 • راه اندازی سامانه مرکز پیامک
 • توسعه سامانه باشگاه مشتریان
 • طراحی و توسعه محصولات نرم افزاری غیربانکی و اپلیکیشن های موبایلی
 • مونتاژ و عرضه تبلت های دانش آموزی
 • طراحی و تولید کارتخوان سیار
 • راه اندازی مرکز فنی تخصصی (گارانتی و تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری)
 • بازاریابی، فروش و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان
 • تحقیق و توسعه در حوزه بانکداری دیجیتال
 • عرضه انواع سرویس های حوزه MVNO
 • بازطراحی مجدد محصولات و خدمات حوزه هوش تجاری
 • طراحی و عرضه کیف پول الکترونیکی
 • طراحی و عرضه سیستم مکانیزه شناسایی و کشف تقلب
 • عرضه سیستم ها و سامانه های باشگاه مشتریان
 • طراحی شبکه هوشمند خودپردازها در بستر IOT
 • ارائه محصولات جدید در حوزه مخابرات

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی بنگاه تعاریف متعددی دارد؛ که اکثر این تعریف ها سه بعد مرتبط با سه مسیر اصلی سازمان را شامل می شود. یعنی،

 • ابعاد اجتماعی
 • زیست محیطی
 • اقتصادی

این سه مسیر اصلی شرکت به این امر مهم تاکید دارد که هدف شرکت نه تنها ایجاد سود، بلکه افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی به جامعه است. شرکت با این اعتقاد که هر چه عملکرد اجتماعی بهتری داشته باشد، بهتر منابع را تصاحب کرده، کارکنان با کیفیت تری را جذب نموده و محصولات و خدمات خود را راحت تر بازاریابی کرده و حتی فرصت های غیرمنتظره بیشتری را کسب می کند. به دنبال تحقق مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از منابع مزیت رقابتی خود می باشد. هدف اصلی حاکمیت شرکت ایران ارقام، ایجاد و پایداری ارزش برای سهامداران و تمام ذینفعانش است. بالطبع یکی از ذینفعان کلیدی شرکت، جامعه و کارکنان شرکت می باشند. با توجه به اقداماتی که شرکت اکنون در مسیر تعالی برداشته است. در مرحله گذار از مسئولیت در برابر سهامداران به مسئولیت در برابر ذینفعان است.

«گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه»