برنامه ریزی برای ارتقاء سهم بازار پخش
برنامه ریزی برای ارتقاء سهم بازار پخش
شركت قاسم ایران با هدف تکميل فرآیند زنجيره ارزش محصولات غذایي، دارویي، تجهيزات پزشکي و آرایشي بهداشتي و سایر محصولات سبد مصرفي خانوار و با برخورداری از توانایي بالای مدیریت سبد كالای متنوع، توزیع مویرگي فراگير، سابقه طولاني فعاليت و توزیع محصولات برند های مطرح بویژه محصولات مينو نسبت به خرید، تامين، انبارش، فروش و توزیع محصولات به كليه خرده فروشي ها، عمده فروشي ها و مصرف كنندگان نهایي در سطح كل كشور و كشورهای منطقه مبادرت مي ورزد. این شركت نيروی انساني را سرمایه اصلي خود دانسته و رشد و بالندگي خود را در گرو توانمندسازی منابع انساني، افزایش فروش، مدیریت هزینه ها و سودآوری پایدار، بهره برداری از فناوری های نوین و بهبود مستمر فرآیندها ميداند .

جمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت قاسم ایران(سهامی‌عام) مورخ 04/03/1401 در محل سالن ورزشي شرکت پارس مينو برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور 76/85 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای غلامعباس درفشي بود، که جنابان محمدتقي قلندرلکي و  علي مشايخ در مقام نظار اول و دوم و آقای  حسين يوسف خزرائي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 29/12/1400 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود ۳۷۳ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
بي تردید تغيير و تحولات نظام اقتصادی كشور تأثيرات قابل توجهي در رفتار و عملکرد فعالان اقتصادی و بازار سرمایه ایجاد ميکند، این در حالي است كه پيامدهای سياسي داخلي و روابط خارجي نيز تأثير غير قابل انکاری در تحولات اقتصادی و رفتارهای جامعه دارد. شركت قاسم ایران نيز با توجه به مسئوليتي كه در حمایت از كالای ایراني بر دوش خود احساس ميکند، با همت و تلاش همکاران در ابعاد گوناگون فعاليت های خود، گام های موثری برداشته است
شرایط اقتصادی سال 1400 تشدید تداوم اقتصاد ركود تورمي و مشکل تامين كالا را در پي داشت همچنین باتوجه به ادامه شيوع بيماری كرونا شركت با چالش هایي روبرو بوده كه با مدیریت و رعایت پروتکل های ابلاغي از سوی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکي تا حدزیادی براین مشکل فائق آمده و این موضوع تاثير بااهميتي برفعاليت شركت نداشته است.
با توجه به بستر اقتصادی و شرایط بازار ضرورت داشت تا سياست گذاری در حوزه كسب و كار و بازار مورد بازنگری مجدد قرارگيرد، لذا بازنگری صورت پذیرفته باتوجه به شرایط بازار در روابط فيمابين تامين كنندگان و مشتریان در سال 1400 هم در دستوركار قرار گرفت كه تبعات آن در سال جاری و سالهای آتي قابل ارزیابي خواهد بود.
در راستای سياستهای جذب نقدینگي،اكثر شركتهای فعال در زمينه پخش با هدف بقاء و حفظ سهم بازار و عدم كسری سرمایه در گردش ،مدت وصول از مشتریان را همانند سال قبل كاهش دادند.این شركت نيز با برنامه ریزی بر روی نقدفروشي با توجه به شرایط بازار و تامين نقدینگي مناسب، قدرت چانه زني خود در روابط با شركتهای تامين كننده كالا را بهبود داد به گونه ای كه باعث گردید سهم بازار خود برای بهره برداری بيشتر در دوره های آتي افزایش یابد.

مرور كلي بر جایگاه شركت در صنعت پخش و مقایسه وضعیت رقابتي در سال 1400
شركت قاسم ایران فروش و توزیع اقلام مواد غذایي ، دارویي (شامل زنجيره سرد) و تجهيزات پزشکي، اقلام بهداشتي خانگي، اقلام بهداشتي و آرایشي، ژل،مواد ضد عفوني كننده و محصولات سلولزی، تنقلات و … را بر عهده دارد. لذا كليه صنوف سوپر ماركت، هایپر ماركت، داروخانه ها، مراكز درماني و بيمارستاني و … در سراسر كشور از بازارهای اصلي شركت مي باشند.
محيط كسب و كاری كه شركت قاسم ایران در آن فعال مي باشد، شامل بيش از یکصد و پنجاه شركت پخش كه بر اساس مقررات وزارت بازرگاني در سه دسته؛ شركت های پخش سراسری، منطقه ای و استاني تاسيس گردیده اند مي باشند كه به فروش و توزیع انواع كالاها از قبيل مواد غذائي، دارو، تجهيزات پزشکي، لوازم خانگي، كاشي و سراميک، قطعات یدكي خودرو و ماشين آلات و … مي پردازند.
بعلت گستردگي فعاليت شركت در پخش و ظهور فروشگاه های زنجيره ای و فروشگاه های اینترنتي كه عرضه و توزیع گسترده مایحتاج عمومي، كالاهای دیجيتالي، پوشاک، كتاب و مجلات و… را بر عهده دارند، بازار رقابتي تنگاتنگي را برای شركت های پخش از جمله شركت قاسم ایران بوجود آورده اند. جایگاه قاسم ایران در صنعت پخش، به لحاظ تنوع بسيار محصولات توزیعي ، همواره یکي از توزیع كنندگان برتر كالاهای مصرفي در ایران مي باشد. و در آخرین رتبه بندی 100IMI (پانصد شركت برتر ایران) موفق به كسب رتبه 115 برترین و بزرگترین شركتهای صنعتي بزرگ ایران و همچنين درجایگاه 3 شركت برترصنعت پخش قرار گرفت.

مرور كلي بر عملکرد شركت ، میزان دستیابي به اهداف تعیین شده و اقدامات انجام شده
اصلاح مسیر بندی مشتریان در مراکز پخش
بر اساس گزارش تهيه شده در خصوص امکان اصلاح مسيرهای توزیع و فروش اقدامات لازم در این خصوص انجام و با توجه به بهبود انجام شده در مسير مشتریان صرفه جویي در هزینه مرتبط با توزیع (كيلومتر كارتن) صورت پذیرفته است و همچنين شركت جهت افزایش سطح بازار و تمركز بيشتر برروی سبدكالا اقداماتي درخصوص جذب ویزیتورهای جدید بابت لاین بندی محصولات غذایي انجام داده است.
تمرکز بردوره وصول مطالبات و دوره باز پرداخت دیون
با توجه به شرایط حاكم بر بازار مدت وصول فاكتورها در مقاطعي از سال افزایش و یا كاهش پيدا نموده است و با كنترل و تمركز بر وصول جریان نقدی به شکلي برنامه ریزی شده كه شركت با كسری سرمایه در گردش و عدم انجام تعهدات به مشکل خاصي برخورد ننماید.
شركت مبلغ 240/722 ميليون ریال ازمحل مطالبات دانشگاه علوم پزشکي را با ماليات عملکرد سال 1399 شركت قاسم ایران و شركت صنعتي مينو تهاتر نمود.
قرارداد با تأمین کنندگان جدید:
در راستای تکميل سبد كالائي شركت و استفاده مناسب از ظرفيت های موجود توزیع و فروش و همچنين حضور موثرتر در بازار در سال 1400 قرارداد با تامين كنندگان جدید منعقد گردید كه مجموع فروش خالص آنها به مبلغ 740/481 ميليون ریال در حسابهای شركت منظور گردیده است .

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال مالي آتي :
برنامه راهبردی شركت بر افزایش مستمر فروش (ارتقاء سهم بازار)، مدیریت استراتژیک هزینه ها و سودآوری پایدار قرار دارد. این مهم با فراهم آوردن و بکارگيری بهينه و مطلوب امکانات شركت دست یافتني مي باشد.
برخي از برنامه ها و چشم انداز شركت در سال 1401 به قرار زیر مي باشد :
رویکرد مـدیریتي و اجــرا و انتقال به بدنـه شركت در خصـوص انجام فروش مطمئن و با كيفيت و تحقق این امر با شعار (اول وصول بعداً فروش (.
بهينه سازی سبد كالای توزیعي با تعدیل تامين كنندگان (توليد كنندگان داخلي و وارده كنندگان).
تمركز بر فروش به صنوف خصوصي با رعایت لزوم خدمت رساني به صنوف دولتي كه مي بایست با پيگيری وصول مطالبات و كاهش عمق بدهي این صنوف همراه باشد.
بازنگری بر سيستم بهره وری و كارنامه ارزیابي عملکرد شعب .
افزودن و توزیع كالاهای اساسي مورد نياز خانوار .
فراگير نمودن فروش آنلاین و اینترنتي .
افزایش اقلامي كه بتواند سهم از بازار صنف خصوصي را برای شركت افزایش دهد، به همين دليل به دنبال آن هستيم تا با عقد قرارداد با تامين كنندگاني معتبر ضمن افزایش فروش در صنوف خصوصي روند خارج نمودن موجودی تاریخ نزدیک را بهبود ببخشيم.
برند سازی و تامين كالای مالکيتي متکي به توليد داخلي.
اجـرای استراتژی توسعه فعاليت با گسترش مناطق جغـرافيایي فـروش (فـروش مویرگي) با بهره گيری از شبکه های فروش و مدیریت آنها.
پيگيری مستمر و موثر درخصوص مطالبات و معوقات به ویژه مطالبات از مراكز درماني دولتي.
بکارگيری شيوه های جدید فروش متناسب با توسعه فعاليت شركت با تقسيم بندی كالا، لاین بندی، هیبریدی، فروش اینترنتي و …
نظر به اهميت موضوع لجستيک (انبارها، ناوگان حمل و نقل و …) در ساختار شركت های پخش، بازنگری، تجدید ساختار و اجرای مدیریت هزینه و مدیریت خدمات در این حوزه بصورت مالکيتي یا برون سپاری و … از برنامه های سال 1401 مي باشد.
حذف تامين كنندگاني كه سود دهي پایيني دارند .
اقدام به متناسب سازی، كنترل و مدیریت استراتژیک هزینه ها در سطح شعب و سطح شركت.
توسعه فن آوری اطلاعات با توجه به نيازهای برنامه های عملياتي شركت در راستای كاهش هزینه ها و استفاده بهينه از اطلاعات برای بهبود مستمر و ساده سازی فرآیندهای جاری شركت.
استاندارد سازی شعب، بودجه بندی جامع و تدوین برنامه های عملياتي آنها با نگرش سود آوری جهت بهره برداری از ظرفيت های خالي شعب شركت.
بهينه سازی مستمر سيستم های كنترل داخلي شركت

 

(( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))