با خبر گشتیم، جناب آقای خسرو امیرحسینی، این بزرگ مرد و موی و روی سپید اصحاب خبر و جراید، سردبیر نشریه های اقتصاد و بیمه، سیاست اقتصاد، پردیس گردشگران، فصلنامه برند در سوگ خواهر عزیز خود نشسته اند. برای ایشان و خانواده محترمشان صبر و برای آن مرحومه مغفرت الهی را خواستاریم.

با خبر گشتیم، جناب آقای خسرو امیرحسینی، این بزرگ مرد و موی و روی سپید اصحاب خبر و جراید، سردبیر نشریه های اقتصاد و بیمه، سیاست اقتصاد، پردیس گردشگران، فصلنامه برند در سوگ خواهر عزیز خود نشسته اند. برای ایشان و خانواده محترمشان صبر و برای آن مرحومه مغفرت الهی را خواستاریم.