با حضور رئيس جمهور، عمليات راه اندازی “پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس”، جمعه هشتم ارديبهشت ماه ، آغاز می شود
با حضور رئيس جمهور، عمليات راه اندازی “پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس”، جمعه هشتم ارديبهشت ماه ، آغاز می شود

با حضور رئيس جمهور، عمليات راه اندازی “پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس”، جمعه هشتم ارديبهشت ماه ، آغاز می شود

اقتصاد و بیمه – با حضور رئيس جمهور، عمليات راه اندازی “پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس”، جمعه هشتم ارديبهشت ماه ، آغاز می شود.

روابط عمومی شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس