بازدید مدیرعامل شستا از مجتمع پتروشیمی فارابی
بازدید مدیرعامل شستا از مجتمع پتروشیمی فارابی

دکتر ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به اتفاق دکتر مسعود اسم‌خانی مدیرعامل تاپیکو و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی فارابی بازدید کردند

اقتصاد و بیمه – دکتر ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به اتفاق دکتر مسعود اسم‌خانی مدیرعامل تاپیکو و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی فارابی بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی فارابی، در ابتدای این بازدید مهندس محمود فخرایی مدیرعامل پتروشیمی فارابی توضیحاتی در خصوص طرحهای در دست اجرای این شرکت پتروشیمی ارائه نمود.
در ادامه این بازدید مدیران عامل شستا و تاپیکو به اتفاق هیات همراه از پروژه استحصال فیوماریک اسید
پتروشیمی فارابی بازدید کردند.

روابط عمومی پتروشیمی فارابی