بازدید رییس جمهوری از شرکت کویر تایر
بازدید رییس جمهوری از شرکت کویر تایر

کویر تایر تجلی راستین ما می‌توانیم است

اقتصاد و بیمه – رئیس جمهور : کویر تایر تجلی راستین ما می‌توانیم است