اول خردادماه؛ روز معدن بر تلاش‌گران عرصه صنعت و معدن مبارک باد.
اول خردادماه؛ روز معدن بر تلاش‌گران عرصه صنعت و معدن مبارک باد.
اول خردادماه؛ روز معدن بر تلاش‌گران عرصه صنعت و معدن مبارک باد.