اولین هدف “آریا” صادرات پلی اتیلن هاست
اولین هدف “آریا” صادرات پلی اتیلن هاست

در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته افزایش ۷ هزار تنی را تجربه کرد و در مقایسه با آذر ماه ۱۴۰۱ نیز این شرکت پلیمری افزایش فروش ۷ درصدی را به خود دید

اقتصاد و بیمه – مقدار فروش ماهانه “آریا” در دی ماه سال گذشته ۷۵ هزار تن به ثبت رسید و در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته افزایش ۷ هزار تنی را تجربه کرد و در مقایسه با آذر ماه ۱۴۰۱ نیز این شرکت پلیمری افزایش فروش ۷ درصدی را به خود دید.