رشد صنعت بیمه نسبت به رشد اقتصادی کشور در سال کرونا هم عقبتر نبوده است ضریب خسارت در 98 بیش از 83 بوده است که نسبت به به سال 97 ژنج درصد کمتر شده است و این خبر نیکویی باشد ضریب نفوذ بیمه حدود 2/3 درصدی سال 97به 2/9 درصد در سال 98 رسیده است […]

رشد صنعت بیمه نسبت به رشد اقتصادی کشور در سال کرونا هم عقبتر نبوده است

ضریب خسارت در 98 بیش از 83 بوده است که نسبت به به سال 97 ژنج درصد کمتر شده است و این خبر نیکویی باشد

ضریب نفوذ بیمه حدود 2/3 درصدی سال 97به 2/9 درصد در سال 98 رسیده است

ضریب خسارت در بیمه ثالث هم کاهش داشته ولی باز برنامه داریم این ضریب خسارت را به زیر 100 درصد برسانیم

در سال 99 ایام خوبی داشتیم و در شش ماهه اول سال سود خوبی شرکتهای بیمه داشتند

از 24 شرکت با توانگری مالی یک به 28 شرکت با توانگری مالی یک در سال جاری رسیدیم

رشد استارت آپها را داشتیم

شرکت های بیمه ای یک سود خوب 20 تا 29 درصدی و بازدهی مناسب برای سهامداران و ذینفعان و بیمه گذاران بیمه های عمر و زندگی خود در سال 99 داشته اند

ساماندهی بیمه برای بیش از چهار میلیون مسافرینی که داخل یا خارج مرزهای ایران میشوند نیز از مهمترین دستاوردهای بیمه در سال گذشته بوده است