فرهی‌کیا پیش از این، در مدیریت امور مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی، مشغول به فعالیت بود. پیش از این عباس ابراهیم‌یزدی بیش از ده سال تصدی این مسئولیت را بر عهده داشت که طی حکمی از سوی مدیرعامل به‌عنوان مشاور معاونت امور شعب و بازاریابی، منصوب شد.

فرهی‌کیا پیش از این، در مدیریت امور مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی، مشغول به فعالیت بود.

پیش از این عباس ابراهیم‌یزدی بیش از ده سال تصدی این مسئولیت را بر عهده داشت که طی حکمی از سوی مدیرعامل به‌عنوان مشاور معاونت امور شعب و بازاریابی، منصوب شد.