انتصاب قائم مقام مدیر عامل بیمه دی
انتصاب قائم مقام مدیر عامل بیمه دی
نظرعلی صلاحی نژاد قائم مقام مدیر عامل بیمه دی شد.

با حکم مدیرعامل بیمه دی نظرعلی صلاحی نژاد به سمت قائم مقام مدیرعامل بیمه دی منصوب شد.