انتخاب مهندس امین ابراهیمی به عنوان مرد سال فولاد ایران در کنفرانس پلنکس ۲۰۲۲
انتخاب مهندس امین ابراهیمی به عنوان مرد سال فولاد ایران در کنفرانس پلنکس ۲۰۲۲
مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان به عنوان مرد سال فولاد ایران انتخاب شد

اقتصادوبیمه؛

در دومین دوره کنفرانس پلنکس، مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان به عنوان مرد سال فولاد ایران انتخاب شد.

تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد بیمه این موفقیت را به مهندس ابراهیمی تبریک عرض می‌کند