امکان رتبه بندی اعتباری ذینفعان صندوق تامین فراهم شد
امکان رتبه بندی اعتباری ذینفعان صندوق تامین فراهم شد

صندوق تامین خسارت های بدنی ، عضو جدید سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران شد.

اقتصاد و بیمه – صندوق تامین خسارت های بدنی ، عضو جدید سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران شد.

با تایید بانک مرکزی، صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان عضو جدید به سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران پیوست.
عضویت صندوق در این سامانه، این امکان را می دهد تا ضمن ارسال اطلاعات نحوه تعامل ذینفعان در راستای ایفای تعهدات خود، از گزارشات اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران جهت وصول به موقع مطالبات و همچنین جلوگیری از معوق شدن آن بهره مند شود.
صندوق تامین خسارت های بدنی با هدف بهره گیری از ابزارهای نوین و حکمرانی مبتنی بر داده، اقدامات موثر و متعددی در زمینه ایجاد سیستم ارزشیابی و رتبه بندی اعتباری، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی با استفاده از ظرفیت های مختلف رسانه ای و تسهیل سازوکارهای ایفای تعهدات بدهکاران را اجرایی کرده است.