امروز،پنل های تخصصي در سالن هاي مختلف مركز همايش هاي بين المللی كيش آغاز شد
امروز،پنل های تخصصي در سالن هاي مختلف مركز همايش هاي بين المللی كيش آغاز شد

هم اكنون پنل تخصصی”توسعه زنجیره ارزش با محوریت صنایع پایین دست” با حضور آقای دكتر عـلی‌عسـكری مديرعامل محترم شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس و معاونين، مديران عامل شركت‌های تابعه، مديران ستادی، فعالان صنعت پتروشيمی و… در حال برگزاری است

اقتصاد و بیمه – هم اكنون پنل تخصصی”توسعه زنجیره ارزش با محوریت صنایع پایین دست” با حضور آقای دكتر عـلی‌عسـكری مديرعامل محترم شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس و معاونين، مديران عامل شركت‌های تابعه، مديران ستادی، فعالان صنعت پتروشيمی و… در حال برگزاری است.
مديـريت بـرند، مسئـوليت اجتمـاعی و روابط عمـومی