افزاییش چشمگیر فروش شرکت صنعتی باما
افزاییش چشمگیر فروش شرکت صنعتی باما

شرکت باما در بهمن ماه به درآمد فروش ۱۰۵ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۴۷۳۸٫۵% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۱۷٫۷% را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت باما در بهمن ماه به درآمد فروش ۱۰۵ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۴۷۳۸٫۵% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۱۷٫۷% را نشان می دهد.

 

جمع مبلغ فروش کاما در دوره ۱۱ ماهه به ۱۰۰۵ میلیارد تومان رسیده است که تغییر۳۵٫۸% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

 

آخرین قیمت سهم ۷۹۳ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۹٫۹%- می باشد.