افزایش ۵۸ درصدی فروش پتروشیمی خراسان
افزایش ۵۸ درصدی فروش پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان در دی ماه به درآمد فروش ۴۵۶ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۱۵%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته ۳۷٫۹%- تغییر را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی خراسان در دی ماه به درآمد فروش ۴۵۶ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۱۵%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته ۳۷٫۹%- تغییر را نشان می دهد.

 

جمع مبلغ فروش خراسان در دوره ۱۰ ماهه به ۷۰۶۱ میلیارد تومان رسیده است که تغییر۵۸٫۱% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

خراسان در این ماه ۲۸۹۱۹تن اوره را به فروش (صادراتی) رساند که تغییر ۵۱٫۸۹% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۵٫۱%- تغییر داشته است.

آخرین قیمت سهم ۱۱۶۲۳ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۵٫۵%- می باشد.