افزایش 58 درصدی فروش پتروشیمی خراسان
افزایش 58 درصدی فروش پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان در دی ماه به درآمد فروش 456 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 15%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته 37.9%- تغییر را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی خراسان در دی ماه به درآمد فروش 456 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 15%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته 37.9%- تغییر را نشان می دهد.

 

جمع مبلغ فروش خراسان در دوره 10 ماهه به 7061 میلیارد تومان رسیده است که تغییر58.1% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

خراسان در این ماه 28919تن اوره را به فروش (صادراتی) رساند که تغییر 51.89% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 5.1%- تغییر داشته است.

آخرین قیمت سهم 11623 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 5.5%- می باشد.