افزایش ۸۱ درصدی سود خالص «بوعلی»
افزایش ۸۱ درصدی سود خالص «بوعلی»

پتروشيمي بوعلي سينا در دورۀ نه ماهه 5774 میلیارد تومان سود خالص (4024 ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که 81 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – پتروشيمي بوعلي سينا در دورۀ نه ماهه 5774 میلیارد تومان سود خالص (4024 ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که 81 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره بیش از 36 همت درآمد داشته که 88 درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره 19 درصد است که با 4 واحد درصد کاهش نسبت به دورۀ مشابه سال قبل همراه است.

بوعلی در فصل پاییز بیش از 12 همت درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان 9 درصد کاهش دارد. حاشیه سود ناخالص پاییز 23 درصد است که نسبت به تابستان 6 واحد درصد رشد دارد. شرکت به ازای هر سهم (براساس سرمایۀ جدید) در بهار 1444 ریال و در تابستان 1159 ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به 1420 ریال رسیده است.

آخرین قیمت سهم 3411 تومان است و در سه ماه اخیر 48 درصد بازدهی داشته است…