افزایش ۸۱ درصدی سود خالص «بوعلی»
افزایش ۸۱ درصدی سود خالص «بوعلی»

پتروشيمي بوعلي سينا در دورۀ نه ماهه ۵۷۷۴ میلیارد تومان سود خالص (۴۰۲۴ ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که ۸۱ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – پتروشيمي بوعلي سينا در دورۀ نه ماهه ۵۷۷۴ میلیارد تومان سود خالص (۴۰۲۴ ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که ۸۱ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره بیش از ۳۶ همت درآمد داشته که ۸۸ درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره ۱۹ درصد است که با ۴ واحد درصد کاهش نسبت به دورۀ مشابه سال قبل همراه است.

بوعلی در فصل پاییز بیش از ۱۲ همت درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان ۹ درصد کاهش دارد. حاشیه سود ناخالص پاییز ۲۳ درصد است که نسبت به تابستان ۶ واحد درصد رشد دارد. شرکت به ازای هر سهم (براساس سرمایۀ جدید) در بهار ۱۴۴۴ ریال و در تابستان ۱۱۵۹ ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به ۱۴۲۰ ریال رسیده است.

آخرین قیمت سهم ۳۴۱۱ تومان است و در سه ماه اخیر ۴۸ درصد بازدهی داشته است…