افزایش ۷۲ درصدی سود خالص پارس دارو
افزایش ۷۲ درصدی سود خالص پارس دارو

پارس دارو دوره ۹ ماهه سود خالص ۱۹۰ میلیارد تومانی (۲۰۰ تومان به ازای هر سهم) کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲٪ رشد داشته است.

اقتصاد و بیمه – پارس دارو دوره ۹ ماهه سود خالص ۱۹۰ میلیارد تومانی (۲۰۰ تومان به ازای هر سهم) کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲٪ رشد داشته است.

 

شرکت در این دوره ۷۱۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۱٪ رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت ۴۶٪ بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳٪ افت داشته است.

شرکت در فصل پاییز ۳۰۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به بهار و تابستان به ترتیب ۱۰۰٪ و ۲۱٪ رشد داشته است. سود هر سهم در بهار ۳۳ ، تابستان ۷۲ و پاییز ۹۵ تومان بوده است.

آخرین قیمت سهم ۴۲۱۲ تومان و بازدهی سه ماه اخیر سهم ۱۰۳٪ بوده است.