افزایش ۷۲  درصدی سود خالص سیمان سپاهان
افزایش ۷۲  درصدی سود خالص سیمان سپاهان

سیمان سپاهان در دورۀ سه ماهه، ۱۸۴ میلیارد تومان سود خالص (۷۵ تومان برای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۲ درصد افزایش را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – سیمان سپاهان در دورۀ سه ماهه، ۱۸۴ میلیارد تومان سود خالص (۷۵ تومان برای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

 

شرکت در این دوره ۳۴۲ میلیارد تومان فروش داشته که ۲۰ درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص در این دوره ۴۹٫۲% درصد است که نسبت به دورۀ مشابه افزایش ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

شرکت در فصل پاییز ۳۴۲ میلیارد تومان فروش گزارش کرده که ۲۶ درصد کمتر از تابستان است. حاشیه سود ناخالص افزایش جزئی داشته است و سود خالص ۲۱ درصد نسبت به تابستان کاهش داشته است. سود هر سهم شرکت در بهار ۱۳۶، تابستان ۹۴۹ و پاییز ۷۵۲ ریال است.

آخرین قیمت سهم ۱۱۹۳ تومان است و در سه ماه اخیر ۷۰ درصد بازدهی داشته است…