افزایش ۶۴ درصدی سود خالص پتروشیمی ارومیه
افزایش ۶۴ درصدی سود خالص پتروشیمی ارومیه

پتروشیمی ارومیه در دورۀ نه ماهه 105 میلیارد تومان سود خالص (1493 ریال برای هر سهم) کسب کرده است که 64 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – پتروشیمی ارومیه در دورۀ نه ماهه 105 میلیارد تومان سود خالص (1493 ریال برای هر سهم) کسب کرده است که 64 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره 759 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد 150 درصدی دارد. حاشیه سود ناخالص این دوره 23 درصد است که با 4 واحد درصد کاهش نسبت به دورۀ مشابه سال قبل همراه است.

شاروم در فصل پاییز 352 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان 31 درصد رشد دارد. حاشیه سود ناخالص در تابستان 30 درصد بود که با کاهش جدی به 16 درصد در پاییز رسیده است. شرکت به ازای هر سهم در بهار 259 ریال و در تابستان 604 ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به 630 ریال رسیده است.

آخرین قیمت سهم 2025 تومان است و در سه ماه اخیر 46 درصد بازدهی داشته است…