افزایش ۵۶ درصدی سود خالص نفت پاسارگاد
افزایش ۵۶ درصدی سود خالص نفت پاسارگاد

نفت پاسارگاد در دوره ۹ ماهه موفق به ساختن سود خالص ۶۰۸ میلیارد تومانی (۲۵۳ تومان به ازای هر سهم) شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۵۶٪ داشته است

اقتصاد و بیمه – نفت پاسارگاد در دوره ۹ ماهه موفق به ساختن سود خالص ۶۰۸ میلیارد تومانی (۲۵۳ تومان به ازای هر سهم) شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۵۶٪ داشته است.

درآمد شرکت در این دوره ۹۲۸۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۷٪ داشته است. حاشیه سود ناخالص در این دوره ۶٪ بوده که مشابه سال گذشته بوده است.

فروش شرکت در پاییز ۳۴۵۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهار و تابستان به ترتیب ۶۲٪ رشد و ۸٪ افت داشته است. سود هر سهم در بهار ۱۲ ، تابستان ۶۷ و در پاییز ۱۷۳ تومان بوده است.

آخرین قیمت سهم ۱۸۱۱ تومان بوده و بازدهی سه ماه اخیر سهم ۳۹٪ بوده است.