افزایش ۴۴ درصدی سود خالص ایرانول
افزایش ۴۴ درصدی سود خالص ایرانول

نفت ایرانول در دورۀ نه ماهه، ۱۶۶۴ میلیارد تومان سود خالص (۸۳۲ تومان برای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۴ درصد رشد نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – نفت ایرانول در دورۀ نه ماهه، ۱۶۶۴ میلیارد تومان سود خالص (۸۳۲ تومان برای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۴ درصد رشد نشان می دهد.

ایرانول

 

شرکت در این دوره ۹۷۸۱ میلیارد تومان فروش داشته که ۵۶ درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص در این دوره ۲۳ درصد است که نسبت به دورۀ مشابه کاهشی جزیی نشان می دهد.

شرکت در فصل پاییز ۳۱۱۲ میلیارد تومان فروش گزارش کرده که ۱۱ درصد کمتر از تابستان است. سود خالص ۷ درصد نسبت به تابستان افزایش یافته است. شرکت در فصل تابستان ۳۱۸ ریال به ازای هر سهم سود ساخته بود.

آخرین قیمت سهم ۶۱۶۵ تومان است و در سه ماه اخیر ۳۳ درصد بازدهی داشته است.