افزایش ۴۴ درصدی سود خالص ایرانول
افزایش ۴۴ درصدی سود خالص ایرانول

نفت ایرانول در دورۀ نه ماهه، 1664 میلیارد تومان سود خالص (832 تومان برای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 44 درصد رشد نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – نفت ایرانول در دورۀ نه ماهه، 1664 میلیارد تومان سود خالص (832 تومان برای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 44 درصد رشد نشان می دهد.

ایرانول

 

شرکت در این دوره 9781 میلیارد تومان فروش داشته که 56 درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص در این دوره 23 درصد است که نسبت به دورۀ مشابه کاهشی جزیی نشان می دهد.

شرکت در فصل پاییز 3112 میلیارد تومان فروش گزارش کرده که 11 درصد کمتر از تابستان است. سود خالص 7 درصد نسبت به تابستان افزایش یافته است. شرکت در فصل تابستان 318 ریال به ازای هر سهم سود ساخته بود.

آخرین قیمت سهم 6165 تومان است و در سه ماه اخیر 33 درصد بازدهی داشته است.