افزایش ۴۲ درصدی سود خالص فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
افزایش ۴۲ درصدی سود خالص فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در دورۀ نه ماهه 1121 میلیارد تومان سود خالص (897 ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که 40 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در دورۀ نه ماهه 1121 میلیارد تومان سود خالص (897 ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که 40 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره بیش از 24 همت درآمد داشته که 43 درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره 19 درصد است که کاهش اندکی نسبت به دورۀ مشابه سال قبل دارد.

افق در فصل پاییز 8321 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان 2 درصد کاهش دارد. حاشیه سود ناخالص پاییز 18 درصد است که نسبت به تابستان حدود 2 واحد درصد کاهش دارد. شرکت به ازای هر سهم (براساس سرمایۀ جدید) در بهار 234 ریال و در تابستان 326 ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به 338 ریال رسیده است.

آخرین قیمت سهم 1533 تومان است و در سه ماه اخیر 6 درصد بازدهی داشته است…