افزایش ۴۲ درصدی سود خالص فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
افزایش ۴۲ درصدی سود خالص فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در دورۀ نه ماهه ۱۱۲۱ میلیارد تومان سود خالص (۸۹۷ ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که ۴۰ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در دورۀ نه ماهه ۱۱۲۱ میلیارد تومان سود خالص (۸۹۷ ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که ۴۰ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره بیش از ۲۴ همت درآمد داشته که ۴۳ درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره ۱۹ درصد است که کاهش اندکی نسبت به دورۀ مشابه سال قبل دارد.

افق در فصل پاییز ۸۳۲۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان ۲ درصد کاهش دارد. حاشیه سود ناخالص پاییز ۱۸ درصد است که نسبت به تابستان حدود ۲ واحد درصد کاهش دارد. شرکت به ازای هر سهم (براساس سرمایۀ جدید) در بهار ۲۳۴ ریال و در تابستان ۳۲۶ ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به ۳۳۸ ریال رسیده است.

آخرین قیمت سهم ۱۵۳۳ تومان است و در سه ماه اخیر ۶ درصد بازدهی داشته است…