افزایش ۲۴ درصدی سود خالص شیشه همدان طی شش ماه
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص شیشه همدان طی شش ماه

شیشه همدان در دورۀ شش ماهه 245 میلیارد تومان سود خالص (850 ریال برای هر سهم) کسب کرده است که 24 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – شیشه همدان در دورۀ شش ماهه 245 میلیارد تومان سود خالص (850 ریال برای هر سهم) کسب کرده است که 24 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره 446 میلیارد تومان درآمد داشته که 33 درصد بیش از دورۀ مشابه سال مالی قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره 50 درصد است که نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل 13 واحد درصد کاهش دارد.

کهمدا در فصل پاییز 211 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان 10 درصد کاهش دارد. حاشیه سود ناخالص پاییز هم 10 واحد درصد کمتر از تابستان و معادل 45 درصد است. اما شناسایی درآمد غیرعملیاتی با اهمیت در پاییز سود این فصل را افزایش داده است. شرکت به ازای هر سهم در تابستان 321 ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به 529 ریال افزایش یافته است.

آخرین قیمت سهم 1119 تومان است و در سه ماه اخیر 22 درصد بازدهی داشته است…