افزایش ۲۴ درصدی سود خالص شیشه همدان طی شش ماه
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص شیشه همدان طی شش ماه

شیشه همدان در دورۀ شش ماهه ۲۴۵ میلیارد تومان سود خالص (۸۵۰ ریال برای هر سهم) کسب کرده است که ۲۴ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – شیشه همدان در دورۀ شش ماهه ۲۴۵ میلیارد تومان سود خالص (۸۵۰ ریال برای هر سهم) کسب کرده است که ۲۴ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره ۴۴۶ میلیارد تومان درآمد داشته که ۳۳ درصد بیش از دورۀ مشابه سال مالی قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره ۵۰ درصد است که نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل ۱۳ واحد درصد کاهش دارد.

کهمدا در فصل پاییز ۲۱۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان ۱۰ درصد کاهش دارد. حاشیه سود ناخالص پاییز هم ۱۰ واحد درصد کمتر از تابستان و معادل ۴۵ درصد است. اما شناسایی درآمد غیرعملیاتی با اهمیت در پاییز سود این فصل را افزایش داده است. شرکت به ازای هر سهم در تابستان ۳۲۱ ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به ۵۲۹ ریال افزایش یافته است.

آخرین قیمت سهم ۱۱۱۹ تومان است و در سه ماه اخیر ۲۲ درصد بازدهی داشته است…