افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیاد تومانی جهان فولاد سیرجان
افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیاد تومانی جهان فولاد سیرجان
هیأت مدیره مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) با افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی این شرکت از محل سود انباشته موافقت کرد.

اقتصادوبیمه؛

با این افزایش سرمایه، سرمایه مجتمع جهان فولاد سیرجان ۱۵.۴ درصد افزایش می‌یابد و از ۶۵۰۰ به ۷۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

این افزایش سرمایه که به منظور تامين مخارج سرمايه‌اي مورد نياز طرح‌های توسعه مجتمع فولاد سیرجان صورت خواهد گرفت، جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی این شرکت ارسال شده است.