افزایش تولید، درآمد و سود خالص بطور چشمگیر
افزایش تولید، درآمد و سود خالص بطور چشمگیر
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در حال برگزاری است. گزارش تصویری