افزایش بیش از۶۶ درصدی درآمد  قاسم ایران در تیرماه
افزایش بیش از۶۶ درصدی درآمد  قاسم ایران در تیرماه

📊نماد: قاسم 📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 🏭شرکت: قاسم ايران 🔼 درآمد ماهیانه شرکت در تیر ماه امسال ۵۴۲٫۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد ماه رشد ۳% داشته است. 🔼 مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد […]

📊نماد: قاسم

📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

🏭شرکت: قاسم ايران

🔼 درآمد ماهیانه شرکت در تیر ماه امسال ۵۴۲٫۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد ماه رشد ۳% داشته است.

🔼 مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۶۶٫۷% افزایش یافته است.

🔼 درامد تیر ماه شرکت ۲۰% بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است.

🔼شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۱۸۰۸ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۷۸% داشته است.