افزایش بیش از ۵۸درصدی فروش بهران
افزایش بیش از ۵۸درصدی فروش بهران

شرکت نفت بهران در دی ماه به درآمد فروش ۱۵۵۳ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۹٫۹% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته ۱۱٫۲% تغییر را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت نفت بهران در دی ماه به درآمد فروش ۱۵۵۳ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۹٫۹% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته ۱۱٫۲% تغییر را نشان می دهد.

 

جمع مبلغ فروش شبهرن در دوره ۱۰ ماهه به ۱۴۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است که تغییر۵۸٫۳% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

شبهرن در این ماه ۱۴۲۹۰۸۱۱لیتر روغن موتور دیزلی را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۱۳٫۶۳% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.
همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۰٫۷۹%- تغییر داشته است.
📈خرین قیمت سهم ۱۹۹۲ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۰٫۱%- می باشد.