افزایش بیش از ۱۱۶۰درصدی فروش « درهآور »
افزایش بیش از ۱۱۶۰درصدی فروش « درهآور »

شرکت دارویی ره آورد تامین در ادامه روند روبه رشد خود در سال جاری در دی ماه نیز خوش درخشید و ۶۹ میلیارد تومان فروش را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۳% و ۸۳٫۳% رشد را نشان میدهد

اقتصاد و بیمه –  شرکت دارویی ره آورد تامین در ادامه روند روبه رشد خود در سال جاری در دی ماه نیز خوش درخشید و ۶۹ میلیارد تومان فروش را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۳% و ۸۳٫۳% رشد را نشان میدهد.

 

جمع مبلغ فروش درهآور در دوره ۱۰ ماهه به ۴۱۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۶٫۴% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅ مجموع تولید شرکت در دی ماه نسبت به ماه گذشته رشد اندک ۲% داشته است و مقدار فروش شرکت ۵% رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم ۷۳۰۵ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۵۱٫۷% می باشد.