افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش «گلدیرا»
افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش «گلدیرا»

شرکت صنایع گلدیران در مدت 12 ماهه منتهی به 1401.10.10 حدود 4381 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل 2906 میلیارد تومان بود

به گزارش اقتصاد بیمه ، شرکت صنایع گلدیران در مدت 12 ماهه منتهی به 1401.10.10 حدود 4381 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل 2906 میلیارد تومان بود.